zondag 24 maart 2013

Gemeente stop met vage en onduidelijke communicatie

Vlak na de gemeenteraadsvergadering van deze week waar het nog ging over een meer burger gerichte werkwijze en houding van de gemeente stond er op 22 maart een aankondiging in de Ster (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). De tekst is een klassiek voorbeeld van een standaard tekst voor de aankondiging van een nieuw bestemmingsplan. Het is vaag en onduidelijk voor de burger wat de impact is van het plan. Dat moet anders!

Communicatie is van cruciaal belang om burgers in staat te stellen te laten begrijpen waar de gemeente mee bezig is en daar op te reageren. Zo raakt de burger meer betrokken bij de gemeentelijke politiek en krijgt de politiek een duidelijker beeld van de meningen en belangen die er in de stad zijn.

Aangezien ik niet de slechtste ben hieronder voor de ambtenaren een tekst die laat zien dat de bovenstaande tekst ook anders kan:

De gemeente Maastricht vernieuwt alle bestemmingsplannen. Ze moeten worden gedigitaliseerd en soms klopt de werkelijke toestand niet meer met het oude plan. De vernieuwde bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Nu is Maastricht Zuidwest aan de beurt. Dat omvat de buurten Villapark, Sint Pieter, Jekerdal, Biesland, Campagne en Wolder. Op de afbeelding is te zien om welk gebied het gaat.
Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat vaststellen mag iedereen die er belang bij heeft zes weken reageren op het ontwerp. De gemeenteraad moet dan rekening houden met die reacties. Ambtenaren bereiden dat voor.

Een bestemmingsplan is belangrijk voor iedereen die in dat gebied woont of die er eigenaar is van een gebouw. Het bestemmingsplan bepaalt wat en hoe er mag worden gebouwd en verbouwd in het gebied, en hoe de gebouwen mogen worden gebruikt. Het zegt bijvoorbeeld hoe hoog gebouwen mogen zijn en of er in een pand een bedrijf mag worden gevestigd. Als er voor een woning of bedrijf vergunningen worden aangevraagd, of als een nieuw gebouw wordt neergezet, dan moeten die regels van het bestemmingsplan worden toegepast. Iedereen mag daar dan een beroep op doen, zowel de aanvrager van de vergunning als de omwonenden.

Dit plan past alle regels aan naar de toestand zoals die nu is. Er is één grote verandering. De oude huishoudschool bij het Theresiaplein mag worden verbouwd tot woningen en ateliers. Verder maakt het ontwerp een uitzondering voor de plannen Castermans I en II in Wolder. Daar geeft het geen regels voor. 

U kunt het ontwerpplan komen bekijken bij het Gemeenteloket van 25 maart tot en met 6 mei 2013. U kunt ook zelf alle documenten over dit plan downloaden in een zip-bestand:  http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/71E0778F-758A-4889-9DD9-145AB55939B5/NL.IMRO.0935.bpMtrichtZuidwest-ow02.zip

Als u opmerkingen heeft over het ontwerp kunt u mondeling of schriftelijk reageren. Uw schriftelijke reactie moet uiterlijk 6 mei bij de gemeente zijn ontvangen. U stuurt deze naar Gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201BZ Maastricht of naar post@maastricht.nl en u vermeldt daarbij “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Maastricht-Zuidwest”. Als u mondeling wilt reageren kan dat op 24 of 25 april in Mosae Forum. U moet daarvoor uiterlijk een dag tevoren een afspraak maken per telefoon (0475 31 15 69) of per mail (eveline.engels@maastricht.nl)

woensdag 20 maart 2013

Burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen

De onderstaande tekst is mijn raadsbijdrage tijdens de raadsvergadering op 19 maart bij de behandeling van het nieuwe beleid voor participatie en inspraak bij ruimtelijke plannen.

Voorzitter, bij ruimtelijke ordening voelen burgers zich vaak niet gehoord of wantrouwen zij de gemeente. Dat bleek al bij de ontwikkelingen op de St. Pietersberg en de plannen om windmolens te plaatsen in Lanakerveld. Oorzaak van de weerstand: burgers worden geconfronteerd met voldongen feiten. Het is slikken of stikken. En ja, ooit waren er al besluiten genomen over de plaatsing van windmolens en ja, ooit is er een convenant getekend door de gemeente en natuurmonumenten. Maar op zo’n moment hebben burgers daar geen boodschap aan, want zij waren zelf niet bij deze besluiten.

Als de gemeente op vertrouwen wil rekenen en herkenbaar wil zijn voor zijn burgers dan zal het anders moeten. Dat begint door burgers even serieus te nemen als deskundigen. Door burgers al bij het eerst mogelijke begin van ideeënvorming te betrekken. Waarbij participatie niet betekent meepraten, maar medezeggenschap krijgen in het proces. Hierbij zal duidelijk moeten zijn voor burgers wat de grenzen zijn van de mogelijkheden van een plan. Dat betekent dat je burgers helder inzicht geeft in de informatie die beschikbaar is. Uiteindelijk zal het besluit door de gemeenteraad genomen worden en zal zij de verantwoordelijkheid dragen voor het besluit.

Om burgers vooraf helderheid te geven over de participatie mogelijkheden en daarnaast de mogelijkheid de overheid af te rekenen op afspraken heeft het Rijk voorgesteld om vooraf bij elk ruimtelijk plan een participatieplan te vereisen. Volgens de PvdA-fractie laat de gemeente zien dat zij participatie echt serieus neemt door dit over te nemen. Wij roepen daarom het college op om dit in Maastricht ook in te voeren.

Voorzitter, het aangepaste beleid met betrekking tot burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen is een stap in de goede richting. In het beleid wordt gekozen voor participatie als uitgangspunt. Daarnaast heeft het college de uitzonderingsmogelijkheden op verzoek van de Partij van de Arbeid-fractie afgezwakt. De do’s en don’t zoals die samen met de commissie stadsontwikkeling zijn opgesteld geven een goede gedragslijn hoe er met de beleidsregels omgegaan moet worden. Het is een poging om lering te trekken uit de voorbeelden die ik eerder noemde.

Maar als wij burgerparticipatie echt serieus nemen dan is er veel meer nodig. Er is een fundamentele verandering van werkwijze en houding nodig. Dat begint bij ons zelf. Wij zullen zelf constant alert moeten blijven dat wij als politiek niet in oude reflexen schieten, want te vaak hebben burgers het gevoel niet gehoord te worden door de politiek en het wantrouwen naar de politiek is daardoor gegroeid.

Een verandering van werkwijze en houding is ook nodig binnen de ambtelijke organisatie. Dit kan niet van buiten komen, maar zal van binnenuit moeten gebeuren. Het is daarom van cruciaal belang dat de gemeentesecretaris zelf met deze cultuuromslag aan het werk gaat. Wij hebben ook alle vertouwen dat hij dat kan. Wij dienen daarom een motie in met het dictum:

Roept het college op om:
• Een traject te starten om een nog hoger niveau van burgergerichte werkwijze en houding te realiseren binnen de gemeentelijke overheid;
• In de sociale visie te komen met de eerste stappen om cultuuromslag te bewerkstelligen.

De motie is mede ondertekend door CDA,SPM, D66, VVD en Groenlinks

Voorzitter, in de sociale visie zal burgerparticipatie in bredere zin terugkomen en wat ons betreft zal dit een belangrijke plek innemen in de sociale visie. De PvdA-fractie zal daarom zelf komen met een initiatiefvoorstel over burgerparticipatie.

De do's en don't die opgesteld zijn door de commissie stadsontwikkeling kunt u hier vinden. Het voorstel om een participatieplan op te stellen bij elk ruimtelijk plan zal door het college van burgemeester en wethouders uitgevoerd worden. De motie is overgenomen door het college. De volledige tekst is hier te vinden.

bron foto: flickr.com/kennisland