dinsdag 30 oktober 2012

Wietpas afgeschaft? Ruimte voor lokaal beleid!

De wietpas in zijn huidige vorm is afgeschaft, dat is goed nieuws. Geen vreemde constructies meer met besloten clubs, maar het ingezetenencriterium blijft. En dát is beslist geen goed nieuws. Het betekent immers dat bezoekers van de coffeeshops nog steeds moeten bewijzen dat zij in Nederland wonen. De VVD en PvdA willen volgens de passages over de wietpas in het regeerakkoord in overleg met gemeenten uitvoering geven aan het ingezetenencriterium en aansluiten bij lokaal beleid. Dit betekent dat er ruimte wordt geboden voor maatwerk per regio, en dat is dus weer goed nieuws!

Maastricht wijkt op veel aspecten af van veel andere gemeenten. Maastricht heeft door zijn ligging, ingeklemd tussen Duitsland en België, een grote aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers die op zoek zijn naar wiet en zij kunnen niet terecht in de coffeeshops. Daarnaast is gebleken dat in Maastricht een hoog aantal inwoners dat voorheen gebruik maakte van de coffeeshop wegblijft vanwege de wietpas, zoals deze – met bewijs van ingezetenschap – tot nu toe ingevoerd was. Hierdoor is er een verhoogde activiteit van dealers en drugsrunners in de wijken. Genoeg reden dus om voor maatwerk in Maastricht te pleiten!

Illegale straathandel en drugsrunners veroorzaken veel overlast in de Maastrichtse wijken. Om hier grip op te krijgen en dit keihard aan te kunnen pakken is genoeg politiemankracht nodig. Op dit moment lijden andere prioriteiten onder de forse inzet van de politie op de illegale handel. Er is dus nog altijd extra politiecapaciteit nodig vanuit het Rijk. Ook dit sluit aan bij het regeerakkoord dat prioriteit geeft aan de aanpak van illegale handel.

In Maastricht zal gekeken moeten worden naar een versoepeling van de identificatieplicht voor ingezetenen. Tot nu toe zijn veel mensen weggebleven bij de coffeeshops, juist ómdat zij zich moesten laten registreren als lid van de coffeeshop. Ik vrees dat dit niet zal veranderen als ingezetenen hun paspoort en hun bewijs van inschrijving moeten meenemen. En wat ook niet verandert is dat de illegale handel nog altijd in de hand wordt gewerkt. Dát is het laatste wat wij moeten willen. Ik zou met de PvdA Maastricht – gegeven het feit dat het ingezetenencriterium voorlopig nog blijft gelden – er dan ook voor willen pleiten dat een paspoort of identiteitsbewijs volstaat voor Nederlanders bij een bezoek aan een coffeeshop. Dat andere – buitenlandse – inwoners van Maastricht iets meer moeite moeten doen – en ik stel voor door het tonen van een recent bankafschrift – nemen we dan maar op de koop toe, zolang de regering geen andere uitweg mogelijk maakt. We zullen immers alles in het werk moeten stellen om de illegale handel tegen te gaan. En juist uit het verleden weten we dat het opwerpen van een drempel, zoals het in het bezit hebben van een uittreksel uit het bevolkingsregister, mensen de straat op jaagt met alle gevolgen van dien.

Het is daarom van belang om in Maastricht de handen in een te slaan en samen met de burgemeester in overleg te treden over maatwerk voor Maastricht. Alleen als we als gemeente een eenduidig signaal afgeven dan kunnen we ervoor zorgen dat er in Maastricht maatwerk geleverd wordt.

zaterdag 20 oktober 2012

Wat nou Engels: de Euregio schreeuwt om meertaligheid!

Deze week kwam het CDA Maastricht met het voorstel om de communicatie vanuit de gemeente naar studenten naast het Nederlands, bij wijze van service ook in het Engels te doen. Dit zou bijdragen aan de integratie van internationale studenten.

Een sympathiek idee, maar er zijn een aantal kanttekeningen te maken. De integratie van internationale studenten in de stad is niet enkel te bevorderen door het toevoegen van Engels als taal waarin de gemeente communiceert. Bovendien is Engels, hoe vreemd het ook mag klinken, niet de meest voor de hand liggende taal om in te communiceren, dat zijn immers Duits en Frans.

Studenten, en met name internationale studenten, weten vaak de weg niet te vinden naar de overheid. De Nederlandse taal vormt daarbij ontegenzeggelijk een barrière. Daardoor weten studenten vaak niet hoe ze zaken moeten regelen, bijvoorbeeld met betrekking tot parkeren en afval. Dit kan tot veel ergernissen leiden in de buurten waar deze studenten wonen. Leidt betere communicatie vanuit de gemeente over dit soort onderwerpen tot betere integratie van studenten in de stad? Nee, het lost hoogstens een aantal praktische problemen op.

Waarom kiest het CDA nou uitgerekend voor Engels als tweede taal?! Begrijp mij niet verkeerd, het is zeker goed dat er een Engelstalige pagina op de gemeentelijke website is voor internationale studenten. Maar is dit wel zo natuurlijk als je even om je heen kijkt – of beter: je oor te luisteren legt in Maastricht?
Moet de aandacht van de gemeente niet een bredere scoop hebben dan de studenten uit alle windrichtingen van over de hele wereld, die in veel gevallen maar passanten zijn? Maastricht ligt in een prachtige euregio ingeklemd tussen Duitsland en België, Maastricht wil samen de Euregio Europese Culturele Hoofdstad 2018 worden en er liggen belangrijke economische kansen door samen te werken met Aken en Luik. Zouden daarom niet alleen al ook het Duits en het Frans de extra talen moeten zijn waarin de gemeente met haar internationale inwoners en ondernemers communiceert? Vergeet het CDA niet dat het overgrote deel van de internationale studenten Duitstalig is en dat juist zij eerder genegen zullen zijn om zich hier blijvend te vestigen als zij in hun eigen taal door de overheid benaderd worden?!

Doordat de gemeente Maastricht haar talen spreekt, wordt de ambitie om samen met de Euregio culturele hoofdstad in 2018 benadrukt en vertaald in concrete actie!

Het toevoegen van Engels als voertaal in de communicatie van de gemeente naar studenten is een sympathiek voorstel, en moet zeker vorm krijgen, maar voor meer integratie zal het niet echt zorgen. We moeten verder en breder kijken als we daadwerkelijke deelname in de Maastrichtse samenleving van internationale studenten willen bevorderen. Spreek ze aan in hun moedertaal! Als stad ingebed in een Euregio met Duitsland en België is het veel natuurlijker om te communiceren in het Duits en Frans.