woensdag 23 januari 2013

Belvedere: meerwaarde creëren voor stad en regio!

De tijd van grootse masterplannen is voorbij. De toekomst is niet 20 jaar van tevoren vast te leggen in een groots opgezet plan. De consequentie van een masterplan is namelijk dat je bij veranderende omstandigheden of nieuwe mogelijkheden niet meer van het ingeslagen pad kan afwijken. Daar is de gemeenteraad zelf al eens mee geconfronteerd bij de besluitvorming over de PDV-locatie. Dat moeten we niet meer willen.

We hebben geleerd van het verleden. Er wordt een stip op de horizon gezet en de voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied worden gesteld. Zo kan het gebied stap voor stap vorm krijgen. Met de besluiten over de verlegging van de Noorderbrug en de Tram Hasselt-Maastricht is de basis voor de bereikbaarheid van het gebied gelegd. In het ambitiedocument Belvedere wordt de basis voor invulling van het gebied gelegd.

Voor de ontwikkeling van het gebied binnen de singels is de invulling van het Eiffelgebouw cruciaal. Dit markante gebouw is het gezicht van het zogenoemde Sphinxkwartier. We kunnen het ons niet veroorloven om in het Eiffelgebouw meer van hetzelfde te plaatsen. De functies zullen een toevoeging op het aanbod in de stad en zelfs de regio moeten zijn. Er zijn veel verschillende functies mogelijk waaraan gedacht kan worden zoals een versmarkt (zonder hoge huren zoals bij Mosae Forum), club (niet zoals de velen die er al geweest zijn), stadslandbouw (bijvoorbeeld samen met Philips Lighting) of een 0-sterren hotel (zoals een hostel voor backpackers; een groot succes is in Amsterdam, Berlijn en Parijs). Er is ook veel discussie of Pathé verhuist naar het Eiffelgebouw. Als dit een van de zovele bioscopen is dan hoeft het geen plek in Belvedere te verwachten, maar als Pathé met een concept komt dat uniek is in zijn soort en een toegevoegde waarde heeft op het aanbod van Lumière, dan past het in de toekomst van het gebied.

Het landbouwbelang is de plek waar de creatieven van deze stad zich verzamelen. Het is een vrijstaat in de goede zin van het woord. Zolang er geen bestemming is voor deze locatie moet dit vooral zo blijven. Alleen in de toekomst zal er volgens het college een publiekstrekkende functie komen. Dat is te vaag. Net zoals bij het Eiffel-gebouw zal dit van toegevoegde waarde moeten zijn voor de regio, dus niet een 13 in een dozijn hotel.

Zoals ik al zei zal de ontwikkeling van het gebied stukje bij beetje vormgegeven worden. Dat betekent dat er op veel plekken nog geen nieuwe definitieve functies komen. Dat is een kans voor tijdelijke functies die de stad kleur geven. Neem bijvoorbeeld het tijdelijke Sphinxpark, dat een prachtige plek is geworden om in de lente en zomer te verblijven. Maar het is ook meer dan dat, een plek waar we kunnen experimenteren en leren hoe we het toekomstige Frontenpark moeten inrichten. Daarnaast zijn er lege gebouwen die een tijdelijke functie zullen krijgen. Bij de invulling van deze gebouwen roep ik het college op om vooral niet gebruik te maken van leegstandsbeheer ofwel anti-kraak, maar te zoeken naar andere vormen waarin dit kan gebeuren, zoals tijdelijke verhuur.

Door zijn omvang is Belvedere is een financieel complex gebied. Het is daarom een goede zaak dat de drie gebieden (Bosscherveld, Frontenpark en Sphinxkwartier) een eigen grondexploitatie krijgen. Hierdoor zullen de risico’s van het ene gebied niet de ontwikkeling van het andere gebied beïnvloeden.

We weten nog niet precies hoe Belvedere er uit gaat zien, maar met internationale grootstedelijkheid als stip op de horizon en de voorwaarden voor de ontwikkeling geeft het ambitiedocument Belvedere ons een kijk in de toekomst van de stad en de regio.

De bovenstaande tekst is een bewerkte versie van mijn uitgesproken tekst tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2013.

Foto 1: gemaakt door Massimo Catarinella
Foto 2: wikipedia
Foto 3: gemaakt door mijzelf

vrijdag 11 januari 2013

Euregionale samenwerking bij rampenbestrijding

Komende zaterdag 12 januari zal in Maastricht een demonstratie tegen de oude kerncentrale Tihange gehouden worden. Deze kerncentrale ligt net over de grens bij Huy, ongeveer 65 kilometer van Maastricht. Afgelopen jaar werden er scheurtjes in het reactorvat van Tihange 2 geconstateerd, waarop de reactor werd stilgelegd. Volgens de experts kon de reactor daarna onder strikte voorwaarden weer opgestart worden. De Belgische regering wil de kerncentrale in Tihange openhouden tot 2025. Wat betekent dat voor de Euregio?!

De kans dat er iets mis gaat met een kerncentrale is uiterst klein, maar op het moment dat er iets misgaat, gaat het ook flink mis. Dat hebben de rampen bij Tsjernobyl en Fukushima bewezen. In Nederland hebben wij niets te vertellen over de termijn waarop de kerncentrale zal sluiten. Dat betekent niet dat we met de handen over elkaar moeten blijven zitten. De kerncentrale ligt namelijk behoorlijk dichtbij en Maastricht ligt ook nog in een dal. Er zal daarom samengewerkt moeten worden om op alle situaties voorbereid te zijn. Daarnaast zal de Nederlandse regering in gesprek moeten blijven over de veiligheid en de toekomst van de kerncentrale Tihange.

Om ervoor te zorgen dat de Euregio goed voorbereid is op mogelijke calamiteiten zal de burgemeester maatregelen moeten nemen in overleg met aangrenzende regio. De eerste maatregel is trouwens al genomen: er zullen in Zuid-Limburg jodiumpillen opgeslagen worden. Maar de burgemeester zal als verantwoordelijke voor de veiligheid in de regio nu wel moeten doorpakken. Er zal ook een rampenplan voor Zuid-Limburg moeten komen, dat vormgegeven zal moeten worden in samenspraak met de Belgische autoriteiten. Op basis van het gezamenlijk opgestelde rampenplan zullen er daarna ook gezamenlijk rampenoefeningen gedaan moeten worden. Dan zijn we werkelijk voorbereid op mogelijke calamiteiten.

Naast een goede voorbereiding op eventuele calamiteiten zal de veiligheid van de kerncentrale gewaarborgd moeten zijn. De noodzaak voor extra waarborgen is alleen nog maar groter nu mogelijk reactor Tihange 2 weer opgestart zal worden. De burgemeester van Maastricht zal er bij de minister van Economische Zaken op moeten aandringen dat deze bij zijn Belgische collega pleit voor extra waarborgen van de veiligheid van de kerncentrale Tihange. Door bijvoorbeeld intensievere controles door onafhankelijke experts te laten plaatsvinden.

Door aan te dringen op intensievere controles door onafhankelijke experts en het verbeteren van de samenwerking bij rampenbestrijding kan de Euregio veiliger en beter voorbereid gemaakt worden op eventuele calamiteiten!

zondag 6 januari 2013

Er moet duidelijkheid komen over de situatie rondom de studentensociëteit van Circumflex

Deze week heb ik met veel verbazing het artikel in Dagblad de Limburger over overlast rondom de studentensociëteit van Circumflex gelezen. Volgens het artikel waren geluidsoverlast en andere incidenten schering en inslag rondom de studentensociëteit. Opmerkelijk, want tot op het laatste moment heb ik geen onvertogen woord gehoord over Circumflex.

Al een aantal jaar ligt de studentensociëteit van Circumflex in de Capucijnenstraat. Bij de verhuizing voorzag de buurt veel overlast en waren er in eerste instantie op tegen, maar na het ondertekenen van een convenant met duidelijke afspraken tussen alle belanghebbenden ging men akkoord. Hierna waren er praktisch nooit klachten over Circumflex. Het buurtplatform roept zelfs dat het convenant opgeheven moet worden, omdat door het convenant Circumflex verantwoordelijk is voor alle overlast in de Capucijnenstraat. Een logische reactie als Circumflex zich aan de afspraken houdt. Alleen nu geeft een buurtbewoner en twee organisaties aan dat er juist veel overlast van de studentensociëteit is.

Er moet wat mij betreft snel duidelijkheid komen over wat er klopt van het artikel in Dagblad de Limburger, zodat er gepaste actie genomen kan worden. Hierover heb ik vragen gesteld aan het college van B en W. Klik hier om de vragen te lezen.

Los van de situatie rondom Circumflex zullen studentenzaken door gemeente, universiteit en politie veel meer in gezamenlijkheid aangepakt moeten worden. Op dat gebied kan Maastricht nog veel van Groningen leren.